Politika privatnosti

OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

 

CUBULUS d.o.o. Beograd – Borča, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu-Borči, na adresi Put za Crvenkug br.15 matični broj 17570161 (u daljem tekstu „Društvo“) želelo bi da, u svojstvu rukovaoca podataka obrađuje određene podatke o ličnosti. U tom cilju Vam dostavljamo sledeće obaveštenje u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti (dalje označeni i samo kao „Podaci“) u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012) („Zakon“):

1.      Podaci koji bi se obrađivali

Društvo bi prikupilo od Vas i obrađivalo sledeće podatke o ličnosti:

·      a) oslovljavanje, ime i prezime;

·      b) e-mail adresa;

·      c) broj mobilnog i fiksnog telefona;

·      d) adresa;

·      e) mesto i poštanski broj u koje se upućuje pošiljka

·      f) broj tekućeg računa u slučaju reklamacije, za povrat novca

2.      Svrha prikupljanja i dalje obrade

Vaši lični podaci definisani pod tačkom 1. ovog obaveštenja biće prikupljeni ukoliko iskažete interesovanje za kupovinu proizvoda i usluga u katalogu, na sajtu Florahome, u našim maloprodajnim objektima. Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, u vezi sa Vašim interesovanjem i razumevanjem Vaših potreba.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gore pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

3.      Način korišćenja podataka

Društvo će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.

Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

4.      Informacije o korisnicima podataka

Društvo neće Vaše podatke o ličnosti iz tačke 1. dati na korišćenje drugim licima izuzev u svrhu distribucije kataloga, marketing kampanje i kada tako nalažu propisi.

5.      Obaveznost i pravni osnov obrade podatka

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno.

Saglasnost za obradu podataka možete opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da Društvu nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

6.      Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka

Obrada nije dozvoljena ako:

·      a) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

·      b) se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;

·      c) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

·      d) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

·      e) je način obrade nedozvoljen;

·      f) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

·      g) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

·      h) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

U skladu sa Zakonom, imate prava da na Vaš zahtev budete obavešteni vezano za obradu podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate ako:

·      a) svrha obrade nije jasno određena;

·      b) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;

·      c) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

·      d) je način obrade nedozvoljen;

·      e) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;

·      f) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;

·      g) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

7.      Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, ali ne duže od 20 godina.

Mere zaštite

Društvo će preduzeti odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitilo Vaše podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Društvu, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ostalo

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti naši kontakt podaci su

CUBULUS d.o.o.
Put za Crvenku 15
11211 Borča

Tel: 011 296 00 42
E-mail: inf
o@floraekspres.rs